Greek philosophers

Sokrates, Antisthenes, Chrysippos, Epikouros